S. No Name of farmers and father name Mobile number Village District
1 Jagpal Singh S/o Ram Jas 9416174065 Pundrak Karnal
2 Isham Singh, S/O LakhiRam 9991296147 Kachwa Karnal
3 Heam Singh S/oRaten Singh 9991111270 Segga Karnal
4 Yaswent Jang, S/O Bahadur Rana 9729370975 Segga Karnal
5 Nirmal Singh, S/O Sh. Sarjeet Singh 9896832018 Sambli Karnal
6 Om Parakash, S/O Jagan Nath 9416284692 Gagsina Karnal
7 Bal Krishan, S/O DharmPal 9311125256 Gagsina Karnal
8 Ram Avatar , S/O Mulchand 9466486403 Gagsina Karnal
9 Surender Pala, S/O Ram(Peer Baba) 9671453308 Gagsina Karnal
10 Dharshan Singh, S/O Prakat Singh 9813806811 Munak Karnal
11 Dharshan Singh, S/O Harnam Singh 9813806811 Munak Karnal
12 Kuldeep Singh 98963680047 Munak Karnal
13 Balkar Singh S/O Haram Singh 9896039563 Munak Karnal
14 Yaspal, Jang Bahadur Rana 99911054735 Sagga Karnal
15 Pawan Kumar, S/O Jagdish Chand 9991891276 Sagga Karnal
16 Balram , S/O Ram Kishan 9466551464 Munak Karnal
17 Dharmpal, S/O Nar Singh 9034756938 Munak Karnal
18 Rameshwer S/O Mangli Ram Jagsi Sonepat
19 Ram Kumar, Ex Sarpanch Jagsi Sonepat
20 Azad Singh, S/O Gani Ram Jagsi Sonepat
21 Ramesh Puthy Hisar
22 Vikash Chudhary Tarawadi Karnal
23 Manoj Kumar, S/O Subhash Chand Tarawadi Karnal
24 Mukesh Kumar, S/O Subhash Cahnd Tarawadi Karnal
25 Sanjay, S/O Omprakash Tarawadi Karnal
26 Dharamvir, S/O Maha Singh Jagsi Sonepat
27 Jai Bhagwan, S/O Shri am Kumar Jagsi Sonepat
28 Madan Prakash (Unnat Kisan Club) 094165637 Rasina Kaithal
29 Mahavir Singh Ror 01686-251070 Dhantrath Jind
30 Devki Nandan Sharma 08958635496 Chhata Mathura,UP