Sr. No. State
Saline soils
(ha)
Alkali soils
(ha)
Coastal saline soil
(ha)
Total
(ha)
1 Andhra Pradesh 0 196609 77598 274207
2 A & N islands 0 0 77000 77000
3 Bihar 47301 105852 0 153153
4 Gujarat 1218255 541430 462315 2222000
5 Haryana 49157 183399 0 232556
6 J & K* 0 17500 0 17500
7 Karnataka 1307 148136 586 150029
8 Kerala 0 0 20000 20000
9 Maharashtra 177093 422670 6996 606759
10 Madhya Pradesh 0 139720 0 139720
11 Orissa 0 0 147138 147138
12 Punjab 0 151717 0 151717
13 Rajasthan 195571 179371 0 374942
14 Tamil Nadu 0 354784 13231 368015
15 Uttar Pradesh 21989 1346971 0 1368960
16 West Bengal 0 0 441272 441272
Total 1710673 3788159 1246136 6744968